هیئت مدیره

سعیدصادقی

سعید صادقی

عضو هیئت مدیره
39-1

علیرضا سانکهن

مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره

 راهنمای سایت