محمدجعفرمؤذنیان

بازرس اصلی
جعفر موذنیان

جناب آقای محمدجعفر موذنیان

1-مدیر امور پرسنلی دانشجویی در دانشگاه امام حسین
2- معاون دانشجویی در دانشگاه امام حسین
3- معاون بازرسی و نظارت بنیاد تعاون
4- معاونت طرح و برنامه و بودجه در بنیاد تعاون
5- عضو هیات مدیره در شرکت دامسی 
6-عضو هیات مدیره شرکت خدمات بازرگانی راهیان کمیل
7- عضو هیات مدیره شرکت خدمات بازرگانی فدک
8- عضو و دبیر کمیسیون مطالبات بنیاد تعاون
9- عضو و مدیر عامل شرکت عمران توسعه دانا سازان ایرانیان
10- رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی نسیم کالای فدک
11- رییس هیات مدیره موسسه علوم مدیریت کاربردی دانایان
12- شرکت در مجامع بیش از 50 شرکت اقتصادی بعنوان بازرس


بازگشت به لیست

 راهنمای سایت