شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

درباره فرودگاه امام خمینی (ره)

پیش نویس طرح جامع فرودگاه در سال 1354 تهیه و در سال 1356 موافقت اصولی با آن به عمل آمد و مقدمات اجرائی آن آغاز گردید، پس از توقف چند ساله مصادف با جنگ تحمیلی، مجدداً در اسفند 1369 فعالیت در این زمینه به صورت عملی شروع شده و با تجدید نظر در طرح جامع و تصویب آن توسط وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمائی کشوری وقت، عملیات طراحی و اجرایی ادامه یافت . در سال 1381 فرودگاه مذکور برای تمام پروازهای بین المللی و جابجایی مسافران در سال برنامه ریزی شد.

کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به سایتhttp://www.ikac.ir/IKAC/passenger.xhtml

 راهنمای سایت