بازدید مدیران تعاونی از مجموعه کشت و صنعت حامیان فدک

بازدید مدیران تعاونی از مجموعه کشت و صنعت حامیان فدک

جهت استفاده از تجربیات این مجموعه در پروژه انیس آباد به جهت هم جواری با زمین های انیس آباد

 راهنمای سایت